Kamu Hastanelerindeki Yönetim Yapısındaki Değişimin Sağlık Sunumu Süreçlerine Ve Çıktılarına Etkisinin Araştırılması

Posted by: Sedat Bostan , Gökhan Ağaç 6 yıl, 11 ay ago

Toplumsal ve teknolojik değişimlerin sağlık sektöründe 1990’lı yıllarda ortaya çıkardığı reform ihtiyacı 2003-2012 yılları arasında gerçekleşmiş olan sağlıkta dönüşüm programıyla karşılanmaya çalışılmıştır. Bu programının kamu hastanelerinin yönetimine dair atmış olduğu son adım, kamu hastaneler genel sekreterliği yapılanmasıyla özerk, yerinden yönetim ve sorumlu yönetici ilkleri doğrultusunda, kamu hastanelerinin yönetimini yeniden yapılandırmak olmuştur. Yeni yapılanmanın kamu hastane hizmetlerinin sunum süreçlerinde sağladığı değişimin yönünün ve değişimin etkisinin ölçülmesinin, yeni yapılanmanın devamı ve geliştirilmesi konusundaki karar süreçlerine katkı yapacağı düşünülmüştür.

Araştırma verilerin toplanmasında hastane hizmet göstergeleri ve anket uygulaması kullanılmıştır. Proje yürütücüsü tarafından geliştirilen derecelendirilmiş atraştırma ölçeği ile hastane yöneticisi, sağlık çalışnı ve hastalardan görüş  ve değerlendirmeler toplanmıştır. Ölçeğin geçerliliği ve güvenirliği test edilmiştir. Veriler, frekans analizi ve t tesi ve ANOVA testi ile SPSS programıyla analiz edilmiştir. 2010- 2015 yıllarına ait hastane göstergeleri verileri ise veri zarflama analizi (Malmquist) ile analiz edilmiştir.

Elde edilen bulgulara göre; uygulamanın önemli ölçüde benimsendiği, uygulamanın ilk sonuçlarının olumlu yönde olduğu tespit edilmiştir. Çalışma ortamlarında disiplini sağlaması, satın almalarda mali avantajların oluşması, fiziksel şartlarda, tıbbi cihazlarda iyileşmelerin olması, hasta memnuniyetindeki artışlar önemli kazanımlar olarak görülebilir. Bununla birlikte sağlık çalışanları kendi çalışma şartları açısından yeni yapılanmanın olumlu bir gelişme sağladığı söylenmemektedir. Hasta, sağlık çalışanı ve hastane yöneticilerinin belirttiği gibi sistem gerekli olduğu, sorunları kısmen çözdüğü, fakat çözülecek sorunların hala bulunduğu ve sistemin geliştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Bununla birlikte gerekli politik desteğin devam etmesi ve özellikle yasal denetimlerin ciddiyetle yapılması, yönetici görevlendirme kriterlerine uyulması ve profesyonel yöneticilerin sistem içerinde yer almasına daha fazla imkan verilmesiyle, kamu hastane birlik yapılanmasının örnek bir kamu hastane yönetim modeli olması mümkündür.