Raporlar

Sağlık Yönetimi Mezunları İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri

Giriş

daha fazlasını oku

e-Sağlık, Tele-tıp, Mobil Sağlık ve Dijital Hastane Uygulamaları (Hollanda Örneği)

eSağlık; bilişim ve iletişim teknolojilerinin (ağ bağlantıları, mobil yazılımlar, robotik uygulamalar, akıllı cihazlar, veri tabanları, video konferans vb.) sağlık hizmetlerinde kullanılması ile hastalıkların önlenmesi, teşhis ve tedavi edilmesi, izlenmesi ve sağlığın yönetilmesi” olarak tanımlamıştır. Gelişmiş ülkelerde, artan yaşlı nüfusun sağlık hizmetlerine olan talebi, coğrafi ve ekonomik nedenlerden dolayı sağlık hizmetlere ulaşımda yaşanan sorunlar, hasta bekleme listelerinin uzunluğu, artan sağlık hizmeti maliyetleri, kronik, engelli ve yaşlı hastaların takibi, sağlık hizmeti sunanların ve hastaların bilgiye olan ihtiyacı, günümüz toplumunun mobilize yaşam şekli ve birey odaklı sağlık hizmeti talebinin artması gibi etkenlerden dolayı, salt hastane odaklı sağlık hizmeti sunumu günümüzde tek başına yeterli olmamaktadır. Bu kapsamda sağlık hizmetlerinde dönüşüm yapmak ve geliştirmek isteyen bazı ülkeler bilişim ve iletişim teknolojilerini de kullanarak “eSağlık sistemine” geçiş yapmışlardır. Bu kapsamda “Tele-tıp, Mobil Sağlık, Dijital Hastaneler, Robotik Sağlık, Elektronik Sağlık Kayıtları” gibi uygulamalar hayata geçirilmiştir. Bu çalışmanın amacı son yıllarda uygulamaya konulan eSağlık sisteminin teorik ve pratik boyutlarının ele alınması ve dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birisine sahip olan Hollanda’da klinik düzeyde uygulanan “eSağlık Sisteminin” iyi uygulama örneği (best practice) olarak incelenmesidir. Bu çalışmanın teorik kısmı; eSağlık konusunda hazırlanan Dünya Sağlık Örgütü, Hollanda Sağlık Bakanlığı Raporları ve yapılan akademik çalışmalar incelenerek hazırlanmıştır. Çalışmanın saha araştırması ise; 5-12 Haziran 2016 tarihleri arasında eSağlık konusunda öncü ülkelerden birisi olan Hollanda’ya gidilip eSağlık konusunda ilgili uzman ve kurumlarla yapılan mülakat baz alınarak hazırlanmıştır. eSağlık sistemi uygulanan ülkelerde hastaların büyük bir çoğunluğu (%70-80) birinci basamakta tutulmuştur. Bu sayede sağlık harcamalarında tasarruflar sağlanmıştır. İlgili kliniklerinde hasta bekleme süreleri azalmış ve hizmete ulaşım kolaylaşmıştır.

daha fazlasını oku

Hasta Hakları Örgütlenmesindeki Değişimin Kurul Kararları Üzerine Etkisinin Araştırılması

Hasta hakları insan haklarının sağlık sektöründe uygulaması ve insanların sadece insan olmalarından dolayı, sağlık hizmeti alma sürecinde hak ettikleri muamele ve özenin sağlık kurumu ve çalışanları tarafından gösterilmesi olarak (1,3,4 ) tanımlamaktadır. Hasta hakları kavramı literatüre 1980’li yıllarda girmesiyle birlikte, 1990 yıllarda gelişerek, bilimsel tartışma ve bildirilere konu olmuş, 2000’li yıllarda ise sağlık işletmelerinde/kurumlarında uygulanmaya başlanarak hukuki bir alt yapı kazanmış, 2010’lu yıllarda kurumsal bir yapı haline dönüşmüştür.

daha fazlasını oku

112 Acil Sağlık Hizmetleri Sunum Sürecinde Yaşanan Sorunların Tespiti Hakkında Rapor

Acil sağlık hizmetleri bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık hizmetlerinin en vazgeçilmez, en hızlı yapılması gereken hizmetleridir. Yapılan bir çok çalışmada kaza, akut hastalık veya kriz anlarında ilk beş dakika, ilk yarım saat ve ilk birkaç saat içinde müdahale hayat kurtarma veya sakat kalmama açısından çok önemlidir. Ülkemizde sağlık dönüşüm programı uygulaması çerçevesinde acil sağlık hizmetleri de yeniden yapılandırılmıştır. Bu yapılanma ile merkezde Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, illerde ise Sağlık Müdürlükleri bünyesinde acil sağlık hizmetleri yürütülmektedir. Yeni yapılanma acil sağlık hizmetlerinin alt yapısını güçlendirmekle beraber, etkinliğini, hızını artırmıştır. Bununla birlikte sistemin işlemesinde ve özellikle vakaya ulaşım, müdahale ve taşıma aşamalarında karşılaşılan sorunlar mevcuttur. Bu çalışma Trabzon ili özelinde mevcut sorunları tespit etmek ve yönetici ve uygulamacılara sorunların tespiti ve çözüm önerisi geliştirmede katkı yapmak üzere, yönetimin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

daha fazlasını oku

Kamu Hastanelerindeki Yönetim Yapısındaki Değişimin Sağlık Sunumu Süreçlerine Ve Çıktılarına Etkisinin Araştırılması

Toplumsal ve teknolojik değişimlerin sağlık sektöründe 1990’lı yıllarda ortaya çıkardığı reform ihtiyacı 2003-2012 yılları arasında gerçekleşmiş olan sağlıkta dönüşüm programıyla karşılanmaya çalışılmıştır. Bu programının kamu hastanelerinin yönetimine dair atmış olduğu son adım, kamu hastaneler genel sekreterliği yapılanmasıyla özerk, yerinden yönetim ve sorumlu yönetici ilkleri doğrultusunda, kamu hastanelerinin yönetimini yeniden yapılandırmak olmuştur. Yeni yapılanmanın kamu hastane hizmetlerinin sunum süreçlerinde sağladığı değişimin yönünün ve değişimin etkisinin ölçülmesinin, yeni yapılanmanın devamı ve geliştirilmesi konusundaki karar süreçlerine katkı yapacağı düşünülmüştür.

daha fazlasını oku