Başvuru Rehberi

HASTA DOSTU SAĞLIK HİZMETLERİ VE HASTANE ÖDÜLÜ

UYGULAMA REHBERİ

Amaç ve Kapsam

Bu rehber “Hasta Dostu Hastane ve Hasta Dostu Sağlık Hizmetleri” ödül başvurularının alınması, saha araştırmasının yapılması, değerlendirilmesi ve ödüllerin verilmesiyle ilgili süreçleri, usul ve esasları düzenlemektedir.

Hasta Dostu Sağlık Hizmetleri ve Hastane kavramı Doç. Dr. Taşkın Kılıç ve Doç. Dr. Sedat Bostan tarafından birlikte geliştirilmiş olup kavramın telif hakkı bu iki araştırmacıya aittir. Hasta Dostu Sağlık Hizmetleri ve Hastane ödül sisteminin mülkiyeti, geliştirilmesi, organizasyonu ve çalışmaların koordinasyonu bu iki araştırmacı tarafından yapılır.

Hasta Dostu Sağlık Hizmetleri ve Hastane ödülleri USSAM Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği sürece USSAM adına verilir.

Hasta Dostu Hastane veya Hasta Dostu Sağlık Hizmeti ödülleri verildiği tarihten itibaren iki yıl geçerlidir.

Ödül alan kurum veya birimler ikinci yılın son altı ayında tekrar başvurmaları halinde yeni bir değerlendirme sürecine tabi tutulur. Hak ettiği takdirde yeniden ödül alırlar.

Türkiye’de hizmet veren her sağlık hizmeti sunucusu kurum ve hastanenin Hasta Dostu Hastane veya Hasta Dostu Sağlık Hizmeti Ödülü almak için başvuru yapması mümkündür.

 

Tanımlar

Bu esasların uygulanmasında;

 1. a) USSAM: Uluslararası Stratejik Sağlık Araştırmaları Merkezi Derneğini
 2. b) Sağlık Kurumu: Ayaktan ve yatarak sağlık hizmeti sunan kamu, özel, ortak girişim, hastane, dal hastanesi ve sağlık merkezlerini
 3. c) Ölçek: Hasta dostu sağlık hizmetleri ve hastane araştırmasında kullanılacak olan “Hasta Dostu Sağlık Hizmeti ve Hastane” anketini
 4. d) Hasta Dostu Sağlık Hizmeti ve Hastane Kavramı: Doç.Dr.Taşkın Kılıç ve Doç.Dr.Sedat Bostan tarafından teorik ve ampirik olarak bilimsel araştırmalarla geliştirilen ve telif hakkı ilgili isimlere ait olan kavram ve ölçüm aracının adıdır.

e-)Araştırma Komisyonu: Hasta dostu sağlık hizmeti ve hastane ödüllerinin saha araştırması, analiz ve raporlamalarını, Doç.Dr.Taşkın Kılıç ile Doç.Dr.Sedat Bostan’ın Eş-Başkanlığı ve koordinasyonunda yapacak olan ve en az üç kişiden oluşan kuruldur. 

f-)Ödül: Araştırma sonucunda yeterli puanı alan sağlık kurumlarına iki (2) yıl süre ile verilecek olan yazılı belge ve sembolü ifade eder.

g-)Telif Ücreti: Hasta Dostu Sağlık Hizmetleri ve Hastane Ödülü için başvuru yapan sağlık kuruluşu veya sağlık hizmeti sunucusu, uzmanlar tarafından yapılacak olan saha araştırması, raporlama, sunum ve belgelendirme karşılığında ödemeleri gereken hizmet bedelidir. Bu ücret her yıl için, bir önceki yılsonunda belirlenir ve ilan edilir.

 

 Başvuru ve Araştırma Süreci

I-)Hasta dostu sağlık hizmeti ve hastane ödülüne başvuru: Sağlık kurumları başvuru ekteki başvuru formunu doldurup imzalar ve Telif ücretini yatırır. Başvuru formu ve telif ücreti dekontunu koordinatörlere posta veya online olarak göndererek sürecin başlamasını sağlar.

j-) Hasta dostu sağlık hizmeti ve hastane ödülleri değerlendirme süreci:

 1. Başvuru formunun doldurması
 2. Başvuru ücretinin yatırılması: 2020 yılı için 10.000 TL

 

 1. Araştırma Aşamaları
 • Ön Görüşme: Sağlık kurumu ile USSAM arasında ön görüşme yapılarak karşılıklı bilgilendirme ve çalışma esasları belirlenerek yazılı olarak mutabakat sağlanır.
 • Saha Araştırması; mutabakat tarihinden itibaren 4 ay içerisinde, iki saha araştırma çalışması yapılır. İki araştırma arasında en az bir aylık süre olması gerekir. Her araştırma Hasta Dostu Hastane Ödül sistemi koordinatörlerince görevlendirilecek üç (3) araştırmacıdan oluşan komisyon tarafından ilgili hastaneden hizmet almış en az 200 kişi üzerinden yapılır. Hastalardan elde edilecek veriler hastane dışında ve hastane personeli olmayan araştırmacılar tarafından bilimsel etik kurallar doğrultusunda toplanır.
 • Araştırma komisyonu: Araştırma komisyonu üyeleri, Hasta Dostu Sağlık Hizmetleri ve Hastane Ödül Koordinatörleri tarafından belirlenir. Bu komisyon üyeleri öncelikle USSAM üyeleri olmak üzere sektör akademisyenleri, uzmanları ve uygulamacıları arasından seçilir.
 • Analiz ve Raporlama: En az 400 hastadan elde edilen anket sonuçları analizlere tabi tutularak sağlık kurumunun elde ettiği puan hesaplanır. Ayrıca ankette bölümler ve ifadeler üzerinden bilimsel raporlama tekniklerini uygun bir şekilde bir rapor hazırlanır. Bu raporda hastanenin hasta dostu açısından üstün ve geliştirilmeye açık yönleri tespit edilerek, öneriler sunulur.
 • Sonuçların Sunumu: Elde edilen sonuçlar hastane yönetimine yazılı ve istenildiği takdirde sözlü olarak sunulur.
 • Düzeltici öneriler ve eğitimler: Talep edilmesi halinde, USSAM ve sağlık kurumu birlikte düzeltici ve geliştirici önlemleri görüşür. İhtiyaç olması halinde Hasta dostu sağlık hizmeti ve hastane konusunda eğitim planlanabilir.
 • Ödül Verilmesi: Ön görüşmeden itibaren 6 ay içerisinde değerlendirme süreci tamamlanır. Değerlendirme sonucu başvuru sahiplerine raporla birlikte yazılı olarak bildirilir. Ödül puanlama sistemine göre ödül almaya hak kazanan kurum veya hizmetin yetkililerine yıl içerisinde USSAM tarafından belirlenen ve kamuoyuna duyurulan bir platformda ödülleri takdim edilir.

 

 

 

 

Hasta Dostu Hastane veya Hasta Dostu Sağlık Hizmeti Ödül Kategorileri ve Kriterleri:

 Elmas (Diamond) : 333-308 puan  

Altın (Gold) : 307 ile 284 Puan

Gümüş (Silver): 283 ile 259 Puan

Mansiyon (Mention) :222-258 Puan

 

Diğer Hususlar

Bu rehberin uygulama esasları 15 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Doç. Dr. Taşkın Kılıç ve Doç. Dr. Sedat Bostan tarafından yürütülür.

Eş-Başkanların rehberde değişiklik yapma ve rehberi geliştirme hakları saklıdır.

Ayrıntılı bilgi için; http://www.hastadostusaglik.com/