e-Sağlık, Tele-tıp, Mobil Sağlık ve Dijital Hastane Uygulamaları (Hollanda Örneği)

Posted by: Taşkın Kılıç 6 yıl, 6 ay ago

eSağlık; bilişim ve iletişim teknolojilerinin (ağ bağlantıları, mobil yazılımlar, robotik uygulamalar, akıllı cihazlar, veri tabanları, video konferans vb.) sağlık hizmetlerinde kullanılması ile hastalıkların önlenmesi, teşhis ve tedavi edilmesi, izlenmesi ve sağlığın yönetilmesi” olarak tanımlamıştır. Gelişmiş ülkelerde, artan yaşlı nüfusun sağlık hizmetlerine olan talebi, coğrafi ve ekonomik nedenlerden dolayı sağlık hizmetlere ulaşımda yaşanan sorunlar, hasta bekleme listelerinin uzunluğu, artan sağlık hizmeti maliyetleri, kronik, engelli ve yaşlı hastaların takibi, sağlık hizmeti sunanların ve hastaların bilgiye olan ihtiyacı, günümüz toplumunun mobilize yaşam şekli ve birey odaklı sağlık hizmeti talebinin artması gibi etkenlerden dolayı, salt hastane odaklı sağlık hizmeti sunumu günümüzde tek başına yeterli olmamaktadır. Bu kapsamda sağlık hizmetlerinde dönüşüm yapmak ve geliştirmek isteyen bazı ülkeler bilişim ve iletişim teknolojilerini de kullanarak “eSağlık sistemine” geçiş yapmışlardır. Bu kapsamda “Tele-tıp, Mobil Sağlık, Dijital Hastaneler, Robotik Sağlık, Elektronik Sağlık Kayıtları” gibi uygulamalar hayata geçirilmiştir. Bu çalışmanın amacı son yıllarda uygulamaya konulan eSağlık sisteminin teorik ve pratik boyutlarının ele alınması ve dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birisine sahip olan Hollanda’da klinik düzeyde uygulanan “eSağlık Sisteminin” iyi uygulama örneği (best practice) olarak incelenmesidir. Bu çalışmanın teorik kısmı; eSağlık konusunda hazırlanan Dünya Sağlık Örgütü, Hollanda Sağlık Bakanlığı Raporları ve yapılan akademik çalışmalar incelenerek hazırlanmıştır. Çalışmanın saha araştırması ise; 5-12 Haziran 2016 tarihleri arasında eSağlık konusunda öncü ülkelerden birisi olan Hollanda’ya gidilip eSağlık konusunda ilgili uzman ve kurumlarla yapılan mülakat baz alınarak hazırlanmıştır. eSağlık sistemi uygulanan ülkelerde hastaların büyük bir çoğunluğu (%70-80) birinci basamakta tutulmuştur. Bu sayede sağlık harcamalarında tasarruflar sağlanmıştır. İlgili kliniklerinde hasta bekleme süreleri azalmış ve hizmete ulaşım kolaylaşmıştır.